Bookmark
0/50 đánh giá

Gia Đình Không Quen

My Unfamiliar Family (2020)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Gia Đình Không Quen - 2020 - Hàn Quốc:

Khi mọi người già đi, họ có ít thời gian hơn để dành cho gia đình và sống riêng cuộc sống của họ. Họ trở thành gặp một người mà họ chia sẻ thời gian, cảm xúc và thậm chí cả những bí mật của họ. Trong hoàn cảnh này, gia đình trở nên giống như người lạ và mọi người trong các mối

Gia Đình Không Quen​​​​​​​