Bookmark
0/50 đánh giá

Đứa Con Của Tự Do

Sons Of Libert (2013)

Trainer Phim

Nội dung phim

Phim Đứa Con Của Tự Do - 2013 - Mỹ:

Một đơn vị hoạt động đặc biệt chạy đua để tìm và ngăn chặn việc chế tạo một thiết bị hạt nhân vi mô tàn phá được tạo ra bởi một nhóm lính đánh thuê cực đoan có niềm tin chính trị làm mờ ranh giới giữa khủng bố và cách mạng.