Bookmark

Cuộc Sống Hiện Đại Của Rocko

Rockos Modern Life : Static Cling (2019)

Nội dung phim

Phim Cuộc Sống Hiện Đại Của Rocko - 2019 - Mỹ:

Trở về Trái đất sau khi lưu lạc ngoài vũ trụ trong nhiều năm, Rocko và những người bạn của mình cố gắng hòa nhập với cuộc sông hiện đại ở Trái Đất.